Район ”Триадица” обявява обществено обсъждане на схема за поставяне на преместваем обект по смисъла на § 5, т. 80 от ДР на ЗУТ, а именно: “Схема за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ в УПИ II - за озеленяване, кв. 7, м. “Жилищна група Южен парк”

                                               

СЪОБЩЕНИЕ

По реда на § 4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ Ви съобщаваме, че в СО – район „Tриадица” е постъпила за разглеждане и обявяване схема за поставяне на преместваем обект по смисъла на § 5, т. 80 от ДР на ЗУТ, а именно: “Схема за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ в УПИ II - за озеленяване, кв. 7, м. “Жилищна група Южен парк”.

Можете да се запознаете с проекта в СО – Район „Триадица”, ул. „Алабин” № 54, ет. 4, стая 414 в рамките на приемното време.

В  срок  до 22.02.2019 г.  могат  да  се  подават   писмени  становища, които  да  се  адресират  до  Кмета  на  район ”Триадица”. Становищата  се  подават  в  деловодството  на  район ”Триадица”, ул. ”Алабин” № 54, ет. 1. Становища,  постъпили след определения срок, не се разглеждат. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.

1. Копие от Заповед № РТР19-РД56-24/31.01.2019 г. на Кмета на район “Триадица”.
2. Схема за поставяне

01.02.2019