Район "Младост" обявява процедура по обществено обсъждане на скица с указан начин на поставяне на преместваем обект по чл. 55 във връзка с чл. 56 от ЗУТ с търговска функция в поземлен имот, кв. 24, м. „Младост 4“

Столична община – район „Младост“, обявява, че на основание чл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и във връзка с писмо вх. № РМЛ18-ВК08-2132/28.12.2018 г. от НАГ при Столична община е издадена Заповед № РМЛ19-РД09-19/04.02.2019 г. на кмета на СО – район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: "Скица с указан начин на поставяне на преместваем обект по чл. 55 във връзка с чл. 56 от ЗУТ с търговска функция в поземлен имот с идентификатор 68134.4089.578, част от УПИ II – “за метро“, кв. 24, местност „Младост 4“.

Представянето на скицата с указан начин на поставяне ще се състои на 13.02.2019 г. от 18.00 часа в Заседателната зала в сградата на Столична община – район „Младост“, адрес: ул. “Свето Преображение" № 1, трети етаж.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 28.02.2019 г. включително в деловодството на СО – район „Младост" или по електронна поща office@so-mladost.com.

Заключителната дискусия да се проведе на 07.03.2019 г. от 18.00 ч. в Заседателната зала в сградата на Столична община – район „Младост", адрес: ул. "Свето Преображение“ № 1, трети етаж.

Заповедта и скицата с указан начин на поставяне са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост" и са поставени на информационното табло в сградата на СО – район „Младост", адрес: ж.к. "Младост 3", ул. “Свето Преображение” № 1. Скицата с указан начин на поставяне ще бъде публикувана най-малко 7 дни преди датата на представянето на инернет страницата на направление „Архитектура и градоустройство" и на Единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

Заповед № РМЛ19-РД09-19/04.02.2019 г.

Комбинирана скица

 


Становище на "Меридиан Хотелс България" ЕООД (публикувано на 07.03.2019 г.)
Становище на "Бизнес Парк София" ЕООД (публикувано на 07.03.2019 г.)

Становище на "Кино Арена" ЕООД (публикувано на 07.03.2019 г.)
 Протокол от проведена на 07.03.2019 г. заключителна дискусия по процедура за обществено обсъждане на: "Скица с указан начин на поставяне на преместваем обект по чл. 55 във връзка с чл. 56 от ЗУТ с търговска функция в поземлен имот с идентификатор 68134.4089.578, част от УПИ II – “за метро“, кв. 24, местност „Младост 4“

Протокол 3 от 20.03.2019 г.

Аудио запис

 


 

05.02.2019