Район „Илинден“ обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за издаване на виза за проектиране на детска площадка в УПИ I – за озеленяване (ПИ с идентификатор 68134.1200.367), кв. 2, м. „Западен парк – представителна част“, СО – район „Илинден“, по плана на гр. София

23.07.2019

Район "Витоша" обявява обществено обсъждане на: "Проект за ПУП – план за регулация и застрояване на с. Мърчаево заедно с план-схеми на техническата инфраструктура в граници: Първокласен път Е-79, нерегулиран терен, ул. ”Цар Симеон I" (шосе с. Владая – с. Мърчаево), ул. "Трендафил”, ПП ”Витоша”, ул. ”Бистра река”, ПП ”Витоша”, ул. ”Церова поляна”, ПП ”Витоша”, ул. ”Черешова градина”, ПП...

09.07.2019

Покана за публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2018 година

08.07.2019

Район "Люлин" обявява обществено обсъждане на проект за ПУП – План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за м. „Ж.к. "Люлин 1 м.р.“ и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ с граници: бул. „Сливница“, бул. "Добринова скала“, ул. „Проф. Александър Станишев“ и бул. „Панчо Владигеров“, по плана на град София

28.06.2019

Район „Надежда" обявява обществено обсъждане на Подробен устройствен план (ПУП), План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ IV-719,718, „за ЖС“, кв. 43, м. „Надежда 4“, СО – район „Надежда“

18.06.2019

Район "Триадица" обявява обществено обсъждане на схема за поставяне на преместваем обект по смисъла на § 5, т. 80 от ДР от ЗУТ, а именно: “Скица с указан начин на поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – павилион за празнуване на детски партита, в ПИ 68134.1007.1709, част от УПИ I – за парк, кв. 1, м. “Кръстова вада" – "Южен парк IV част”

11.06.2019

Район „Овча купел” обявява обществено обсъждане за изработване на Проект за ПУП – Изменение на План за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60 и 62 по плана на м. “Овча купел – актуализация“

11.06.2019

Район "Подуяне" обявява обществено обсъждане на Проект за ПУП – ИПРЗ и план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за трасе на Метродиаметър III в участъка между Метростанция III-2 и III-5

05.06.2019

Район "Възраждане" обявява обществено обсъждане на: "Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване и Работен устройствен план за УПИ II, VIII и IX", кв. 335Б, м. „Пробив бул. "П. Славейков“, район „Възраждане“ – СО

04.06.2019

Район "Банкя" обявява провеждане на обществено обсъждане за изготвено Задание за изработване на проект за: „Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 16 от ЗУТ за територията на м. „Бобош-север“

30.05.2019

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...