Район „Младост” обявява процедура по обществено обсъждане на изменение на обща и подробна схема – поставяне на преместваем обект за търговска и обслужваща дейност – павилион по индивидуален проект в кв. 16, местност „Младост 1“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и във връзка с писмо вх. № РМЛ18-ВК08-2132/28.12.2018 г. от НАГ при Столична община е издадена Заповед № РМЛ20-РД09-262/29.09.2020 г. на кмета на СО – район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: зменение на обща и подробна схема – поставяне на преместваем обект за търговска и обслужваща дейност – павилион по индивидуален проект на основание чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, в поземлен имот с идентификатор 68134.4082.707, част от УПИ VII – „за озеленяване“, кв. 16, местност „Младост 1“.

Представянето на изменението на обща и подробна схема ще се състои на 08.10.2020 г. от 18:00 часа в Народно читалище „Младост“, адрес: ж.к. „Младост 1“ (до кооперативния пазар).

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 23.10.2020 г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

Заключителната дискусия да се проведе на 29.10.2020 г. от 18:00 ч. в Народно читалище „Младост“, адрес: ж.к. „Младост 1“ (до кооперативния пазар).

Заповедта и изменението на обща и подробна схема са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО – район „Младост“, адрес: ж.к. "Младост-3", ул. “Свето Преображение” № 1. Скицата с указан начин на поставяне ще бъде публикувана най-малко 7 дни преди датата на представянето на инернет страницата на направление „Архитектура и градоустройство“ и на Единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

Предварителното представяне и заключителната дискусия ще се проведат при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени от министъра на здравеопазването и кмета на Столична община.
 

Заповед № РМЛ20-РД09-262/29.09.2020 г.


Протокол от представянето па проекта

Протокол от проведената заключителна дискусия и Протокол № 11/04.11.2020 г, от заседание на РЕСУТ
 

 

 

29.09.2020