Район „Витоша” обявява процедура по обществено обсъждане на: Проект за ПУП – изменение на план за застрояване за УПИ VI-730, кв. 259, м. "Павлово" – "Бъкстон", поземлен имот с идентификатор 68134.1930.730 и силуети

Район „Витоша” обявява процедура по обществено обсъждане на: Проект за ПУП – изменение на план за застрояване за УПИ VI-730, кв. 259, м. "Павлово" – "Бъкстон", поземлен имот с идентификатор 68134.1930.730 и силуети.

Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации да се подават в деловодството на район "Витоша" – СО до 02.11.2020 г. включително.Заповед № РВТ20-РД09-94/16.10.2020 г.

20.10.2020