Район „Оборище” обявява процедура за представяне на преработен проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс в обхвата на кв. 161 – образуване на нов УПИ I – „за ЖС" и УПИ II – "за общ. обсл. дейности" в кв. 161 (нов) и нов УПИ I – „за ЖС и трафопост“ в кв. 161б (нов) и изменение на план за регулация на улица от о.т. 133 до о.т. 134,...

Район „Оборище” обявява процедура за представяне на преработен проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс в обхвата на кв. 161 – образуване на нов УПИ I – „за ЖС" и УПИ II – "за общ. обсл. дейности" в кв. 161 (нов) и нов УПИ I – „за ЖС и трафопост“ в кв. 161б (нов) и изменение на план за регулация на улица от о.т. 133 до о.т. 134, м. „Подуяне-център“, СО – район „Оборище“, възложен за изпълнение на НАГ – СО. Проектът ще бъде представен от представител на НАГ – СО.

Документацията е на разположение на заинтересованите лица на IV етаж в сградата на общинската администрация в рамките на работното време на СО – район „Оборище“ от 8:30 ч. до 17:00 ч. и на интернет страницата на района за предоставяне на допълнителна информация и запознаване с проекта.

Писмените становище по проекта, съдържащи общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства и пр., се адресират до Кмета на СО – район „Оборище“ и се депозират в срок до 02.11.2020 г. в деловодството на район „Оборище“ – СО, бул. "Мадрид“ № 1, гр. София.

Заповед № РОБ20-РД09-173/06.10.2020 г.

 

19.10.2020