Обратно Проект на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г.

ПОКАНА/СЪОБЩЕНИЕ
за провеждане на обществени консултации под формата на писмени консултации и обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. (Програма за София)

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 20 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), в съответствие с чл. 14, ал. 2, предл. „второ“, чл. 15, ал. 3, чл. 16, чл. 19, ал. 2, чл. 20, ал. 2 и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община отправяме покана към жителите на Столична община, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни за писмени консултации и обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. (Програма за София)

При съобразяване с извънредната епидемична обстановка и нарастващия брой на заразените с COVID-19 на територията на Столична община, с оглед спазване на обявените противоепидемични мерки общественото обсъждане ще се проведе в онлайн форма.

1. Общественото обсъждане ще се проведе на 14.10.2021 г. от 17:00 ч. онлайн чрез платформата WEBEX

Линк за участие в общественото обсъждане ще бъде публикуван на интернет страницата на направление „Архитектура и градоустройство“: https://nag.sofia.bg/ и на Единния портал за обществени консултации на Столична община на: https://www.sofia.bg/public-discussions.

Всички документи и материали, свързани с разработването на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. (Програма за София), са публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община на: https://www.sofia.bg/public-discussions и на интернет страницата на ОП „Софияплан“: https://sofiaplan.bg/portfolio/programofsofia/.

2. Писмените консултации ще се проведат в периода 01.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.

Срокът за изпращане на писмени становища, коментари и предложения е до 17:30 часа на 01.11.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Сердика“ № 5а, Център за административно обслужване на направление „Архитектура и градоустройство“ или по ел. път на  ел. поща: nkamenov@sofia-agk.com 

Моля, следете Единния портал за обществени консултации за допълнителни указания в случай на промяна на обявените противоепидемични мерки.

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и съдействие!
 

Всички заинтересовани физически и юридически лица могат да участват в общественото обсъждане на 14.10.2021 г. от 17:00 часа в условията на дигитална среда (онлайн), т.е. посредством специализирана уеб платформа, на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mce2f0ef3d3cbe743f825d2842467db95
 

Документи към обществената консултация:


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА ОТ:


Запис от общественото обсъждане, проведено на 14.10.2021 г.


Протокол от заседание на работната група на Програма за София, проведено на 09.11.2021 г.

Таблица, в която са обобщени получените становища по обществената консултация


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...