14.12.2017

Информационна среща на ОИЦ – София за представяне на Индикативните годишни работни програми за 2018 г.

На 19.12.2017 г. (вторник) от 14:00 ч. в гр. София (бул. „Княз Александър Дондуков“ 9, Venus Center, ет. 2) екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ – София) ще проведе информационна среща, на която ще представи възможностите за кандидатстване през 2018 година за общините от Софийска област, районите на Столична община и висшите учебни заведения по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). В рамките на срещата ще бъде отчетена и дейността на ОИЦ през 2017 година и представени предстоящи събития и общи инициативи на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ в България. ОИЦ – София (Договор № BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд