Решение № 936 по Протокол № 82 от 14.09.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица в CO - Район „Триадица“, м. „Манастирски ливади - изток“ с името „Георги Божилов-Слона“

25.09.2023

Решение № 909 по Протокол № 82 от 14.09.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в гр. София, Район “Витоша” с името „Витошки турист“

25.09.2023

Решение № 908 по Протокол № 82 от 14.09.2023 г. на Столичния общински съвет за преименуване на част от ул. “Академик Сандерс“, Район „Витоша“ с името „Евгения Марс“

25.09.2023

Решение № 907 по Протокол № 82 от 14.09.2023 г. на Столичния общински съвет за преименуване на улица „403-та“, Район „Витоша“ с името „Виолета Гиндева“

25.09.2023

Решение № 906 по Протокол № 82 от 14.09.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица, находяща се в м. „Лагера“, Район „Красно село“ с името „Вили Кавалджиев“

25.09.2023

Съобщение: Постъпило заявление в БД „Дунавски район” за откриване на процедура – издаване разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изграждане на нови, реконструкция/модернизация на съществуващи системи и съоръжения, пресичаща водни обекти – изграждане покрит двоен канал на км 16+000 над р. Владайска (техн. проект – модернизация жп участък: „София-Перник-Радомир”)

15.09.2023

Покана до заинтересованите страни за номиниране на представители за участие в Комитета за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите” 2021 – 2027

01.09.2023

Решение на Министерски съвет № 573/25.08.2023 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, от Обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия“, в землището на гр. Нови Искър, Столична община

01.09.2023

Ръководството на Столична община кани столичната общественост на 29.08.2023 г. (вторник) на публично обсъждане на Отчет за касово изпълнение на бюджета на Столична община за 2022 г. ​​​​​​​и Проекта за бюджет на Столична община за 2023 г.

21.08.2023

Инвестиционно предложение: "Изграждане на търговски комплекс, офиси, складове и трафопост" в район "Връбница", с възложители  „Прайм маркет“ ЕООД, „Маркал – Валентина Димитрова“ ЕТ, „Софконсулт“ ЕООД, „Българска енергетика“ АД и „Месокомбинат Балкан“ ЕООД

17.08.2023