Решение № 659 по Протокол № 80 от 13.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на градина, представляваща ПИ за озеленяване, с идентификатор 68134.902.890 от КККР, находящ се на територията на район „Лозенец“ – Столична община, с името градина „Тбилиси“


С Решение № 659 по Протокол № 80 от 13.07.2023 г. на Столичния общински съвет се именува градина - поземлен имот за озеленяване, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.902.890, с площ от 1 350 кв.м., отразен в одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г., представляващ УПИ I-„за озеленяване, трафопост и общ. обслужване“, в кв. 173Б, по действащ регулационен план на м. „Лозенец“ III-та част, гр. София, одобрен със Заповед № РД-50-636/ 25.07.1995 г. на Главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/6.8.2003 г. на СОС и Заповед № РД-09-019/8.1.1997 г. на кмета на Район „Лозенец“-СО, обхващаща пространството между ул. „Васил Кирков“, ул. „Симеоново“ и ул. „Проф. Хараламби Тачев“, с името на грузинската столица - градина „Тбилиси“.

20.07.2023