Покана за информационен ден по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

 

 

​​​​​​ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – ПОКАНА

9280 броя нови екологични отоплителни уреда са монтирани до момента на територията на Столична община
 


Столична община Ви кани на информационен ден по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от Националния бюджет на Р. България.

Събитието ще се състои на 19.07.2023 г. (сряда) от 10:00 до 12:00 ч., в хотел "Сити Авеню", зала "Сити Хол", гр. София.

В рамките на събитието ще бъде представен напредъкът по изпълнението на проекта, както и приносът на ЕС. С наличния финансов ресурс по проекта се предвижда да се подменят отоплителните устройства на до 9 320 домакинства, които се отопляват на твърдо гориво (дърва и въглища) с алтернативни възможности за отопление с газ, електричество, пелети/дървесна биомаса.

Проектът е със срок на изпълнение 54 месеца и се реализира с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз. Общата му стойност е 44 303 839,69 лв., от които 37 658 26,73 лв. европейско и 6 645 575,96 лв. национално съфинансиране.


www.eufunds.bg

Проект № BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България. 

17.07.2023