Инвестиционно предложение за разширение на производствена база на предприятие на ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ ЕАД

24.07.2018

Инвестиционно предложение за преустройство и промяна на предназначението на съществуваща, законно построена вилна сграда в детска градина

24.07.2018

Столична община съобщава за инвестиционно предложение за изграждане на обект: “Еднофамилна жилищна сграда с лятна кухня и изгребна яма, ПИ с идентификатор 68134.1977.306 (УПИ ІІІ 306), кв. 89а, от плана на м. „Кв. "Драгалевци”, район "Витоша"

24.07.2018

Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

23.07.2018

ДА УОШ ЕООД, гр, София – инвестиционно предложение за: „Изготвяне на документация за издаване на разрешително за водовземане от подземни води – чрез съществуващ кладенец на обект „Автомивка" – район „Подуяне"

23.07.2018

МДМА-16 ООД, гр. Пловдив – инвестиционно предложение за: „Топлозахранване и абонатни станции за жилищна сграда в м. "Студентски град"

23.07.2018

Столичната община съобщава за инвестиционното предложение: „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от опаковки и производствени неопасни отпадъци като хартия, картон, пластмаса, стъкло и други”, гр. София, р-н "Връбница"

23.07.2018

СО – инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец в границите на „Северен парк“

23.07.2018

Столична община съобщава за инвестиционното предложение: Изменение на “Складово стопанство за безакцизен газ пропан-бутан с обем до 400 куб. м”, с местоположение : УПИ І-739 (нов), с идентификатор 16448.7722.739, кв. 2, по плана на с. Горни Богров – разширението, м. „Хан Богров“, с. Горни Богров, СО – район „Кремиковци“

23.07.2018

Столична община съобщава за инвестиционно предложение: „Административен производствен и търговски комплекс”, с възложител фирма „ТОП ХАУС“ ООД

18.07.2018