Инвестиционно предложение на „Българо-американска кредитна банка” АД за: „Преустройство и реконструкция на вътрешна едноетажна сграда, изграждане на нова външна стълба, реставрация и консервация на фасадите и вътрешен текущ ремонт на основната сграда на БАКБ"

 

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Българо-американска кредитна банка” АД, със седалище гр. София, район „Оборище”, ул. „Шипка” № 3.
(наименование на физическото или юридическото лице, адрес)

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Преустройство и реконструкция на вътрешна едноетажна сграда с идентификатор 68134.106.236.4, изграждане на нова външна стълба, реставрация и консервация на фасадите и вътрешен текущ ремонт на основната сграда на БАКБ с идентификатор 68134.106.236.5 в УПИ XI-14 – "за банка", кв. 456а, м. "Център – Зона "А"– юг" ул. „Кракра“ № 16”

(наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта)

За контакти: Петър Иванов Слатински, тел. 0885887870

(лице, адрес, телефон)

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

10.07.2018