Инвестиционно предложение за: „Проектиране и изграждане на един брой шахтов кладенец по разрешителен режим на Басейнова дирекция" на фирма „АТ CM APT" ООД

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„АТ CM APT" ООД; ЕИК: 204238182;

Седалище и адрес на управление: град София, 1142, ул. „Георги Раковски" № 209, община Столична – район „Средец", област София (столица).

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): Тел. -; Факс: -; GSM: 0886 66 10 70;

e-mail: I.Mihaylov@ati2000.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

Константин Николов Бобчев – Управител.

Лице за контакти: Инж. Ивайло Михайлов; GSM: 0886 66 10 70; e-mail: I.Mihaylov@ati2000.com;

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на един брой шахтов кладенец по разрешителен режим на Басейнова дирекция за Управление на водите – "Дунавски район" – град Плевен, в ПИ с идент. 68134.1973.2873, в.з. „Симеоново-север", по КККР на гр. София, Столична община – р-н „Витоша", ЕКАТТЕ 68134-17, обл. София (столица)".

Инвестиционното предложение е свързано с проектиране и изграждане на шахтов кладенец с дълбочина до 10 m – за водовземане от подземни води по разрешителен режим на Басейнова дирекция – "Дунавски район" – град Плевен. Подземната вода ще се ползва за други цели.

Кладенецът ще бъде изграден в ПВТ: Порови води в  Неоген – Кватернера – Софийска  долина  

(код  BG1G00000NQ030).

Местоположение:  Шахтовият кладенец ще бъде изграден в север – североизточната част на имота в ПИ с идент. 68134.1973.2873, в.з. „Симеоново-север", по КККР на град София, Столична община – район „Витоша", ЕКАТТЕ 68134-17, област София (столица).

За имота е издадена скица № 15-213722/05.04.2018 г. на СГКК към АГКК, град София. Имотът е с площ F = 11 167 т2, с трайно предназначение: „Урбанизирана" и с начин на трайно ползване: "3а друг вид застрояване".

Имотът е собственост на „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА" АД, съгл. Нотариален акт № 9, том LXXXV, per. 35655, дело 27974 от 24.07.2013 г., изд. от Службата по вписванията –  град София.

Фирма „АТ СМАРТ" ООД има право на строеж, съгласно Нотариален акт № 120, том XXXVIII, per. 174444, дело 12053 от 23.03.2018 г., изд. от Службата по вписванията –  град София.

Инвестиционното предложение –  проектиране и изграждане на кладенец –  е ново. Попада в обхвата на Приложение  № 2  от  3 00С,  т .  10,  подточка   „н" , „добив  на  подземни води ….“

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: град София, 1142, ул. „Георги Раковски" № 209, община Столична – район „Средец", област София (столица).

Лице за контакти: Инж. Ивайло Михайлов; GSM: 0886 66 10 70; e-mail: I.Mihaylov@ati2000.com;

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III" № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Приложение 1 - Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

Приложение 2

Приложение 3

 

 

18.07.2018