Инвестиционно предложение за: "Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец"

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Димитър Димитров и Владимир Димитров

СЪОБЩАВАТ

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец с дълбочина до 10 m в УПИ I-182 – за автокъща, кв. 25, по плана на гр. София, м. НПЗ „Хладилника Витоша“ част юг, СО – район „Лозенец“. Водата от тръбния кладенец ще се използва за: измиване на автомобили в автомивка, измиване на асфалтови площадки и поливане на зелени площи.

За контакти Милена Колева, с адрес: гр. София 1700, ул. „Проф. Г. Брадистилов“ № 6, ет. 4, офис 4.1

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 02 962-03-77, 0888 981-736,

arkigraf.eu@gmail.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III" № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

18.07.2018