Инвестиционно предложение за “Изместване на съществуващ водопровод Ф 150 мм – чугун и Ф 60 мм – стомана“

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 г.)

от Сергей Ташков

с адрес: гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 6, ет. 2

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Лице за контакти и упълномощен представител:

Николай Василев Вълканов, моб. тел. 0888/676-298

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА:

на засегнатото населението на район "Панчарево" – СО, че има инвестиционно предложение за: “Изместване на съществуващ водопровод Ф 150 мм – чугун и Ф 60 мм – стомана“, попадащ под бъдещото застрояване” на УПИ-III-376, (ПИ с идентификатор 04234.6916.376) и УПИ-Х-9229,9230, (ПИ с идентификатор 04234.6916.9229 и 04234.6916.9230 по КККР), кв. 14, м. в.з “Косанин дол”, район "Панчарево", гр. София  – ново строителство.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10,

e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

03.07.2018