Инвестиционно предложение за „Монтиране на четири броя съоръжения: топкова мелница, миксер, дискова мелница и циклон за събиране на смляната смес в биг-бег"


ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост


 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„P-Скрап” ЕООД, община Столична, гр. Нови Искър 1280, ул. "Хаджи Димитър" № 33
 

СЪОБЩАВА
 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Монтиране на четири броя съоръжения: топкова мелница, миксер, дискова мелница и циклон за събиране на смляната смес в биг-бег".

 

За контакти: Здравка Джонгова, 0898 409 129
 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III" № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-eofia.org
 

Приложение:

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС


 
04.07.2018