Бюджет за 2018 г.

 

Публикувано на 06.08.2019 г.


Баланс и ОПР на Столична община за 2018 г.
Обяснителна записка към Сборния годишен счетоводен отчет на Столична община към 31.12.2018 г.
Отчет за касовото изпълнение на Сборния бюджет на Столична община към 31.12.2018 г.
Одитен доклад на Сметната палата
Отчет на бюджетните сметки за средства на касовото изпълнение  от Европейския съюз и сметките за чужди средства
Приложение № 1 – Приходи
Приложение № 2 – Разходи по функции
Приложение № 3 – Разходи
Приложение №4 – СПРАВКА за финансиране на райони за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Приложение № 5 – Рекапитулация на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи
Приложение № 5.1. – Поименен списък на обектите за основен ремонт на детски градини за 2018 г.
Приложение № 5.2. – Поименен списък на обектите за основен ремонт на училища за 2018 г.
Приложение №6 – ИНФОРМАЦИЯ за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2018 година на Столична община
Приложение №7 – Отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз, Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие" и средства по други международни програми
Приложение № 7.1. – Отчет за сметките за чужди средства от 01.01.2018 до 31.12.2018
Приложение №8 – Обяснителна записка относно изпълнение на проекти с европейско финансиране към 31.12.2018 г. – дирекция „Европейски програми и проекти”

 

Публикувано на 02.02.2018 г.

Бюджет на Столична община, приет от Столичния общински съвет с Решение № 4 от 25.01.2018 г.

Приложение № 1 – Приходи

Приложение № 2 – Разходи по функции

Приложение № 2.1. – Бюджет на общинските предприятия

Приложение № 3 – Рекапитулация на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи

Приложение № 4 – Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2017 г.

Приложение № 5 – Разчет за лимити за делови срещи и представителни разходи

Приложение № 6 – Разшифровка на планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2018 г.

Приложение № 7 – Справка по т. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 11 на Закона за общинския дълг

Приложение № 8 – План-график за обслужване на просрочените задължения през 2018 г.

Приложение № 9 – Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г.

 
Публикувано на 31.01.2018 г.
 
1. Приложение за приходите
2. Приложение за разходите по функции
3. Приложение за бюджета на общинските предприятия
4. Капиталова програма за 2018 г.
5. Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2017 г.
6. Индикативен годишен разчет за средства от Европейския съюз
7. Справка за максималния размер на дълга
8. Актуализирана бюджетна прогноза 2018 – 2020 г.
 

Публикувано на 07.09.2018 г.

Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на Столична община към 30.06.2018 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета

Справка за финансиране на райони за периода

Рекапитулация на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи

Размер на общинския дълг към 30.06.2018 г.

Отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

Отчет за сметките за чужди средства


Публикувано на 03.12.2018 г.

Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета на Столична община към 30.09.2018 г.

Приложение № 1 – Приходи

Приложение № 2 – Разходи

Приложение №3 – Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2018 г. до 30.09.2018

Приложение №4 – Справка за финансиране на райони за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018

Приложение № 5 – Рекапитулация на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи

Приложение № 6 – Размер на общинския дълг към 30.09.2018 г.

Приложение №7 – Отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

Приложение № 7.1. – Отчет за сметките за чужди средства

 Отчет за 2018 г.

 

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Столична община 

Публикувано на 12.06.2018
Отчет за 01.01.-31.01.2018

Публикувано на 12.06.2018
Отчет за 01.01.-28.02.2018
Публикувано на 12.06.2018
Отчет за 01.01.-31.03.2018
Публикувано на 12.06.2018
Отчет за 01.01.-30.04.2018

Публикувано на 05.09.2018
Отчет за 01.01.-31.05.2018

Публикувано на 05.09.2018
Отчет за 01.01.-30.06.2018
Публикувано на 05.09.2018
Отчет за 01.01.-31.07.2018
Публикувано на 20.09.2018
Отчет за 01.01.-31.08.2018

Публикувано на 03.12.2018
Отчет за 01.01.-30.09.2018

Публикувано на 03.12.2018
Отчет за 01.01.-31.10.2018
Публикувано на 14.03.2019
Отчет за 01.01.-31.11.2018
Публикувано на 14.03.2019
Отчет за 01.01.-31.12.2018

 

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз и за сметките за чужди средства

Публикувано на 12.06.2018
01.01.-31.01.2018 - КСФ
01.01.-31.01.2018 - РА
01.01.-31.01.2018 - ДЕС
01.01.-31.01.2018 - ДМП
01.01.-31.01.2018 - Чужди средства

Публикувано на 12.06.2018
01.01.-28.02.2018 - КСФ
01.01.-28.02.2018 - РА
01.01.-28.02.2018 - ДЕС
01.01.-28.02.2018 - ДМП
01.01.-28.02.2018 - Чужди средства

Публикувано на 12.06.2018
01.01.-31.03.2018 - КСФ
01.01.-31.03.2018 - РА
01.01.-31.03.2018 - ДЕС
01.01.-31.03.2018 - ДМП
01.01.-31.03.2018 - Чужди средства

Публикувано на 12.06.2018
01.01.-30.04.2018 - КСФ
01.01.-30.04.2018 - РА
01.01.-30.04.2018 - ДЕС
01.01.-30.04.2018 - ДМП
01.01.-30.04.2018 - Чужди средства

Публикувано на 05.09.2018
01.01.-31.05.2018 - КСФ
01.01.-31.05.2018 - РА
01.01.-31.05.2018 - ДЕС
01.01.-31.05.2018 - ДМП
01.01.-31.05.2018 - Чужди средства

Публикувано на 05.09.2018
01.01.-30.06.2018 - КСФ
01.01.-30.06.2018 - РА
01.01.-30.06.2018 - ДЕС
01.01.-30.06.2018 - ДМП
01.01.-30.06.2018 - Чужди средства
Публикувано на 05.09.2018
01.01.-31.07.2018 - КСФ
01.01.-31.07.2018 - РА
01.01.-31.07.2018 - ДЕС
01.01.-31.07.2018 - ДМП
01.01.-31.07.2018 - Чужди средства
Публикувано на 20.09.2018
01.01.-31.08.2018 - КСФ
01.01.-31.08.2018 - РА
01.01.-31.08.2018 - ДЕС
01.01.-31.08.2018 - ДМП
01.01.-31.08.2018 - Чужди средства

Публикувано на 03.12.2018
01.01.-30.09.2018 - КСФ
01.01.-30.09.2018 - РА
01.01.-30.09.2018 - ДЕС
01.01.-30.09.2018 - ДМП
01.01.-30.09.2018 - Чужди средства

Публикувано на 03.12.2018
01.01.-31.10.2018 - КСФ
01.01.-31.10.2018 - РА
01.01.-31.10.2018 - ДЕС
01.01.-31.10.2018 - ДМП
01.01.-31.10.2018 - Чужди средства
Публикувано на 14.03.2019
01.01.-31.11.2018 - КСФ
01.01.-31.11.2018 - РА
01.01.-31.11.2018 - ДЕС
01.01.-31.11.2018 - ДМП
01.01.-31.11.2018 - Чужди средства
Публикувано на 14.03.2019
01.01.-31.12.2018 - КСФ
01.01.-31.12.2018 - РА
01.01.-31.12.2018 - ДЕС
01.01.-31.12.2018 - ДМП
01.01.-31.12.2018 - Чужди средства
Проектобюджет за 2018 г.

Ръководството на Столична община кани столичната общественост на 05.01.2018 г. (петък) от 14.00 часа в сградата на Столична община – ул. “Московска” № 33, ет. V (Зала № 5), където  ще  се  проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2018 година.

Становища и предложения по Проекта за бюджет за 2018 година могат да се представят в деловодството на Столична община до 03.01.2018 г.  включително.
 

Проект на бюджет 2018 – разходи

Проект на бюджет 2018 – приходи

Обекти от Капиталовата програма за 2018 г.