Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот за търговси обект, намиращ се в сградата на ул. ''Московска" №33

30.12.2015

Район Люлин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терени за разполагане на преместваеми търговски обекти - павилиони

23.12.2015

Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци

23.12.2015

ДКЦ XIV - София ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение - аптека в сградата на дружеството

23.12.2015

Първа МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение за разполагане на 1 брой терминално устройство АТМ

21.12.2015

Пета МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обект

21.12.2015

Район Люлин удължава срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем на имоти за срок от 10 години или до реализиране на мероприятието по ПУП

09.12.2015

ДКЦ ХIII - София ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение - аптека с обща площ от 53.21 кв.м

08.12.2015

Район Нови Искър удължава срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем за срок от 10 години на терени за поставяне на преместваеми търговски обекти

07.12.2015

Спортна София - 2000 ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на подобект Ледена пързалка находящ се в спортния комплекс

04.12.2015