Район Люлин удължава срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем на имоти за срок от 10 години или до реализиране на мероприятието по ПУП

На основание заповед № СО15-РД-09-1210 / 30.09.2015г на Кмета на СО и Заповед РД-09-946/09.12.2015г. на Кмета на СО район „Люлин“, обявява удължаване на срока за приемане на конкурсни документи за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост за срок от 10 години или до реализиране на мероприятието по ПУП / за терена/ по обособени позиции, както следва:
   
1.1.Част от нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ помещение / кабинет №2/ в едноетажна сграда, находяща се в жк.“Филиповци“ - Здравна служба, с идентификатор 68134.4388.637.19, пл.№241, АОС№8309/01.08.2013 г. Помещението е с обща ползвана площ от 34,40кв.м. и 12,36кв.м. идеални части от общите такива /съгласно изготвено заснемане на разпределението по КККР/.Специфично конкурсно условие - за лекарски кабинет.

Начална конкурсна цена-2,26/два лева и 0,26ст./ за кв.м. на месец без ДДС

1.2.Част от нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ помещение / кабинет №3/ в едноетажна сграда, находяща се в жк.“Филиповци“ - Здравна служба, с идентификатор 68134.4388.637.19, АОС№8309/01.08.2013г. Помещението е с обща ползвана площ от 32,30 кв.м. и 12,36кв.м. идеални части от общите такива/ съгласно изготвено заснемане на разпределението по КККР.Специфично конкурсно условие - за лекарски кабинет.

Начална конкурсна цена-2,26/два лева и 0,26ст./ за кв.м. на месец без ДДС
   
1.3. Поземлен имот, представляващ празен терен / незастроено дворно място/, находящ се в жк.“Люлин 8м.р.“, бул.“Сливница“№ 95 с площ-566,00 кв.м., идентификатор 68134.4357.306, АОС№8888/12.11.2014г. Специфично конкурсно условие - за обслужваща дейност.

Начална конкурсна цена- 0,37 лева за кв.м. на месец без ДДС

Място на закупуване на конкурсна документация - СО район „Люлин”, бул.”Захари Стоянов” №15, бл.327, вх.В, ет.1 - каса.  

Място за подаване на конкурсната документация - СО район „Люлин“, бул.”Захари Стоянов” №15, бл.327, ет.1 - деловодство.

Цена на конкурсната документация - 60.00/шестдесет/ лв. с ДДС.

Размер на гаранцията за участие - 100/сто/ лева.

Срок на подаване на офертите - до 17.00ч. на 22.12.2015 г.

Дата на провеждане на конкурса: на 23.12.2015г. от 10:00ч. в заседателната зала на СО - район ”Люлин”.

Адрес и телефон на организатора: гр.София, бул.”Захари Стоянов”№15, Отдел „РКТД”, тел.02/ 9237 234/286/
  

09.12.2015