Спортна София - 2000 ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на подобект Ледена пързалка находящ се в спортния комплекс

"Спортна София - 2000" ЕАД обявява конкурс, съгласно чл.17, ал.3 от НРУТДУПСОТД,за отдаване под наем на:"Подобект 3 - Ледена пързалка", находящ се в спортния комплекс на „Спортна София - 2000” ЕАД, гр.София, „Зона Б-5-4”, ул. „Българска морава” № 2, представляващ ДМА- недвижим имот, част от терен със застроена площ от 892,25кв.м., предпазна пластмасова бариера тип „Мантинела“, оборудвана с 2 врати /за посетители/ и технологична - /за почистване/, настилка с инсталация и оборудване за ледена пързалка /заледяващи панели с платна и тръби за свързване, разположени в колекторен канал, агрегат и др./, обслужваща кабина 1 брой тип „контейнер“.

Начална месечна наемна цена за обекта – 3 500.00 /три хиляди и петстотин/лева, без ДДС.
   
Депозит за участие – 350 /триста и петдесет/ лева, вносими на посочената по-долу банкова сметка.
   
Оглед на обекта може да бъде направен на място всеки работен ден от 09:00 до 16:30 ч.

Банкова сметка на „Спортна София - 2000” ЕАД:
IBAN: BG26SOMB91301027122801, BIC: SOMBBGSF, „Общинска банка”АД;

Конкурсната документация се получава на адрес: София, ул. ”Българска морава” № 2, тел: 02/8220834; 02/8221153, от 09:00 - 16:30 часа, до 18.12.2015г./вкл./, срещу представен банков документ за сумата от 20 лева /с вкл. ДДС/, внесени в посочената банкова сметка.
   
Оферти за участие се приемат всеки работен ден от 09:00-16:30 часа до 21.12.2015г./вкл./, в седалището на Дружеството на горепосочения адрес.

Конкурсът ще се проведе на 22.12.2015 г. от 10:00 часа, в административната сграда на “СПОРТНА СОФИЯ - 2000” ЕАД, в гр.София, ул.”Българска морава”№ 2.

04.12.2015