ДКЦ ХIII - София ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение - аптека с обща площ от 53.21 кв.м
„ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХШ – СОФИЯ” ЕООД
   гр. София 1421, ул."Димитър Хаджикоцев" № 20, тел. 963 04 83, факс:866 5997, e-mail: dkc13@abv.bg
   
   РЕШЕНИЕ № 267/03.12.2015 г.

На основание чл.27, ал.3 от „Наредбата за общинските лечебни заведения”, приета с Решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02.2010 г. изм. и доп. с Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет и с оглед обстоятелството, че балансовата стойност на обекта, предмет на настоящото решение представлява 2.65% от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2014 г.,
     
РЕШИХ


1. Обявявам конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект – „АПТЕКА” с обща площ от 53.21 кв.м., реално обособена част от сградата на „ДКЦ ХIII – София” ЕООД, находяща се в град София, ул. „Димитър Хаджикоцев" №20, със самостоятелен вход, с балансова стойност 2.65% от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2014 г.
   
2. Помещението се отдава под наем за срок от 3 /три/ години.
   
3. Утвърждавам документацията за участие в конкурса и определям цената за закупуването й в размер 150 /сто и петдесет/ с ДДС.
   
4. Конкурсната документация се получава в „Обща канцелария”, находяща се на 2-ри етаж на дружеството, от датата на публикуване на решението в централен ежедневник до 17.00 часа на 08.01.2016 г., срещу представен документ от касата за закупуването й. Цената на документацията е 150 лв. /сто и петдесет лева/ с ДДС, платими в касата на дружеството в брой.
   
5. Оглед на обекта, предмет на конкурса, може да бъде извършван всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа, след представяне на документ за закупена конкурсна документация в срок до 08.01.2016 г.
   
6. Определям депозитна вноска за участие в конкурса, в размер на 990.00 /деветстотин и деветдесет/ лв. без ДДС, определена от лицензиран оценител за наемна цена на обекта, вносима в срока и по начините, посочени в утвърдената конкурсна документация.
   
 7. Крайният срок за подаване на документи за участие определям до 17,00 ч. на 08.01.2016 г.
   
8.
Решението за конкурса да се публикува в един централен ежедневник и в сайта на Столична община най-малко 30 /тридесет/ дни преди датата на конкурса.
   
   УПРАВИТЕЛ НА ДКЦ ХШ СОФИЯ ЕООД
   /д-р Райна БОЖКОВА/

 

 Решение № 301/29.12.2015 г. за прекратяване на конкурса
   

 

08.12.2015