НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

Във връзка с въведено извънредно положение в Република България Ви информираме, че Експертно-консултативната комисия в областта на спорта при предоставяне на закрила на деца с изявени дарби, назначена със заповед на кметa на Столичната община, ще прояви разбиране, ако бъде пропуснат едномесечния срок от възникване на основанието за предоставяне на стипендията и съгласно Наредбата за условията и реда за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби, чл. 16а, ал. 4.

“При пропускане на срока по ал. 1 по обективни причини ученикът не губи правото си на стипендия в случай че заяви искането си в рамките на съответната календарна година“ и  ще разгледа всички постъпили искания за закрила, постъпили в Столичната община.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОДОБРЕНИ И НЕОДОБРЕНИ УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ПО НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

 

Постановление № 50 от 26 март 2020 за приемане на Програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 година

Програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 година, приета с ПМС № 50 от 26 март 2020 г.

Информация за финалите на държавните първенства от Държавния спортен календар за 2020 година, валидни при предоставяне на закрила на деца с изявени дарби по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински  и частни училища през 2020 г.


 

2021 г.

 

2020 г.

 

2019 г.

2018 г.