НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

Във връзка с въведено извънредно положение в Република България Ви информираме, че Експертно-консултативната комисия в областта на спорта при предоставяне на закрила на деца с изявени дарби, назначена със заповед на кметa на Столичната община, ще прояви разбиране, ако бъде пропуснат едномесечния срок от възникване на основанието за предоставяне на стипендията и съгласно Наредбата за условията и реда за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби, чл. 16а, ал. 4.

“При пропускане на срока по ал. 1 по обективни причини ученикът не губи правото си на стипендия в случай че заяви искането си в рамките на съответната календарна година“ и  ще разгледа всички постъпили искания за закрила, постъпили в Столичната община.

2021 ГОДИНА


Информация за финалите на Държавните първенства от Държавния спортен календар за 2021 година, валидни при предоставяне на закрила на деца с изявени дарби по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОДОБРЕНИ И НЕОДОБРЕНИ УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ПО НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ