Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява Кампания за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 28.05.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни” 27.05.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността началник-отдел – 1 работно място, в отдел „Въздух“ към дирекция „Климат, енергия и въздух” при Столична община 27.05.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт (по заместване) – 1 работно място, в отдел „Въздух“ към дирекция „Климат, енергия и въздух“, направление „Зелена система, екология и земеползване” при Столична община 27.05.2021
Район „Триадица“ обявява конкурс за длъжността секретар на СО – район „Триадица“ 21.05.2021
Район „Триадица“ обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ 21.05.2021
Район "Люлин" обявява вакантни места за длъжността: главен експерт (4 бр.) в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" 18.05.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността вътрешен одитор – 1 работно място, в дирекция „Вътрешен одит” 18.05.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Мониторинг и координация“, дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане“ към направление „Обществено строителство“ 18.05.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Обществени поръчки и търгове“ към дирекция „Обществени поръчки и концесии“, направление „Финанси и здравеопазване” 18.05.2021
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document