Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за длъжността "главен юрисконсулт" – 1 работно място, в дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти” при Столична община 08.07.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността "юрисконсулт" – 1 работно място, направление „Зелена система, екология и земеползване“ 07.07.2022
Столична община обявява конкурс за избор на частен доставчик, притежаващ управленски опит, капацитет и материална база, а именно: „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ (с приоритет спортна насоченост), с основни дейности: „Информиране и консултиране“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“, „Подкрепа за придобиване на трудови умения“ и „Дневна грижа“ 07.07.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Местни такси, цени на услуги и защита на потребителите“, дирекция „Икономика и търговска дейност” 05.07.2022
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността "юрисконсулт" в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси” 28.06.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции”, направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ 28.06.2022
Столичен общински съвет обявява конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „ЛОЗАНА“ ЕАД 27.06.2022
Столичен общински съвет обявява конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД 27.06.2022
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „СПОРТНА СОФИЯ – 2000“ ЕАД 27.06.2022
Район „Илинден“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността "главен експерт" в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност и управление на общинската собственост и жилищния фонд“ 27.06.2022
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document