Стратегия за образование на Столичната община 2016-2023 година

Image
Настоящата Стратегия за образование на Столичната община е изготвена за периода 2016 - 2023 г. Стратегията задава рамката, в която се провежда политиката в сферата на образованието, като описва визията, основните направления, целите и мерките за развитие на системата на образованието в Столичната община. Стратегията специфично разглежда новите моменти, които се въвеждат със закона в образователна среда и функционирането на образователните институции, и предвижда съответните мерки и действия за тяхното успешно прилагане.

Повече по темата

Image
Свеждане до минимум недостига на места за деца в градински групи – 3-6-годишни. Подобряване на материалната база и образователната инфраструктура Привеждане на системата на столичното образование в съответствие с изискванията на закона за предучилищното и училищното образование