Бюджети на общинските образователни инситуции за 2023 година и Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за горива и енергия

18.09.2023

Правила за условията и реда за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища на територията на Столична община

12.09.2023

Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за 2023 г. за подпомагане издръжката на работещи басейни в общинските училища в СО

04.09.2023

Протокол № 1 от 14.06.2023 г. от заседание на работна група за прием на деца в общински ДЗ и ПГ в общински училища

28.06.2023

Конкурсна процедура 33.22-2023 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, обявена от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

27.06.2023

Информация за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката и образованието – заседание на Експертна комисия от 11.01.2023 г.

25.01.2023

Решение № 26 по Протокол № 68 от 12.01.2023 г. на Столичния общински съвет за отмяна на Решение № 424 по Протокол №57 от 09.06.2022 г. за промяна на наименованието на 141-во Основно училище „Народни будители“

23.01.2023

Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование на ниво Столична община

10.01.2023

Конкурсна процедура 33.21-2022 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, обявена от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

22.11.2022

Протокол № 2/16.11.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-367/30.08.2022 г. на кмета на Столична община

21.11.2022