РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА УЧЕБНАТА 2023/24 ГОДИНА (изтегли)


Регистърът на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Столична община е създаден на основание чл. 346 от Закона за предучилищното и училищното образование и се води в съответствие с Наредба, приета с Решение № 82/23.02.2017 г. от Столичния общински съвет.
 

В Регистъра се попълва информация съгласно информационна карта по образец и се съдържат следните данни:

 1. Регистрационен номер на първоначалното вписване;
 2. Наименование на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие;
 3. Община, град/район, село;
 4. Адрес на управление;
 5. БУЛСТАТ:
 6. Телефон;
 7. E-mail;
 8. Интернет страница;
 9. Директор;
 10. Акт за общинска собственост № .../дата, месец, година;
 11. Брой сгради, в т. ч. филиали, адрес, телефон;
 12. Условия за достъп на деца с увреждания;
 13. Брой групи;
 14. Източници на финансиране;
 15. Участие в проекти;
 16. Брой персонал;
 17. Средна месечна брутна заплата.


АРХИВ НА РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА (изтегли)


АРХИВ НА РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА УЧЕБНАТА 2021/22 ГОДИНА (изтегли)


АРХИВ НА РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА (изтегли


АРХИВ НА РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА (изтегли)