Стратегия за образование на Столичната община 2016 – 2023 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2016 – 2023 ГОДИНА
(Приета с Решение № 220 по Протокол № 10 от 17.03.2016 г. на Столичния общински съвет)
 

Настоящата Стратегия за образование на Столичната община е изготвена за периода 2016 – 2023 г. Стратегията задава рамката, в която се провежда политиката в сферата на образованието, като описва визията, основните направления, целите и мерките за развитие на системата на образованието в Столичната община.

Стратегическият документ е резултат от прегледа на изпълнението и постигнатото в изпълнение на Стратегията за развитие на средното образование на Столичната община 2007 – 2015 г., както и на прегледа на социално-икономическите фактори, оказващи влияние върху развитието на града и образованието. Стратегията бе подготвена паралелно с подготвянето и приемането на Закона за предучилищното и училищното образование, приет през 2015 г. Стратегията специфично разглежда новите моменти, които се въвеждат със закона в образователна среда и функционирането на образователните институции, и предвижда съответните мерки и действия за тяхното успешно прилагане.

Стратегията за образование се явява продължение на систематичния подход за развитие на образованието в столицата, поставен със Стратегията за периода 2007 – 2015 г. Тенденциите, заложени в документа, са пряко съобразени с европейските политики в областта на образованието и с националните приоритети, съобразени с политическите документи за развитие „Европа 2020" и „Национална програма за развитие на Република България 2020".

В духа на добрите европейски практики за активно гражданско участие в управлението на местно ниво настоящата Стратегия е разработена и съгласувана със заинтересованите страни, структурите в системата на образованието, социалните партньори и Консултативния съвет по образование към Столичната община.

Стратегията за образованието изразява разбирането на Столичната община и на заинтересованите страни за приоритетното значение на образованието за гражданите, обществото и развитието на града.
 

Пълен текст на СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2016 – 2023 ГОДИНA >>>


План за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община през 2023 година
(приет с Решение № 226 на Столичния общински съвет от 06.04.2023 г.)


Отчет на плана за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община през 2022 година
(приет с Решение № 226 на Столичния общински съвет от 06.04.2023 г.)


План за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община през 2022 година
(приет с Решение № 304 на Столичния общински съвет от 12.05.2022 г.)


Отчет на плана за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община през 2021 година
(приет с Решение № 304 на Столичния общински съвет от 12.05.2022 г.)


План за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община през 2021 година
(приет с Решение № 182 на Столичния общински съвет от 08.04.2021 г.)


План за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община през 2019 година

(приет с Решение № 131 на Столичния общински съвет от 14.03.2019 г.)


Отчет на плана за действие по реализация на Стратегия за образование на Столична община през 2018 година
(приет с Решение № 131 на Столичния общински съвет от 14.03.2019 г.)


План за реализиране на Стратегията за образование на Столична община през 2016 година


 

СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ 2020 – 2022 г.
(Приета с Решение № 323 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г. на Столичния общински съвет)
 

Личностното развитие е процес на развиване на уменията и качествата, и усъвършенстване на потенциала на личността. Предоставянето на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците се изразява в осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им. Подкрепата се осъществява в съответствие с индивидуалните потребности и възможности на всяко дете и ученик, насочена към разгръщане на пълния потенциал. С настоящия документ се залагат конкретни мерки и дейности, предоставящи възможност за напредък в личностното развитие с диференциране на подходите на обща и допълнителна подкрепа.

Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците се осигурява от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, съвместно с държавните и местните органи и структури, и доставчиците на социални услуги. Институциите в системата на предучилищното и училищното образование самостоятелно разработват и прилагат цялостни политики за подкрепа за личностно развитие на детето и ученика и изграждане на позитивен организационен климат и развитие на училищната общност. Настоящата Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Столична община е разработена в изпълнение на чл. 197 от Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование (обн., ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.). Стратегията за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на Столична община е изготвена за периода 2020 – 2022 г. Двугодишният период е регламентиран в чл. 197 от Закона за предучилищното и училищното образование. Тя задава рамката за осъществяване на подкрепата за личностното развитие на децата и учениците, като описва визията, основните направления, целите и мерките за личностното развитие на децата и учениците в Столична община. Програмният документ продължава и надгражда постигнатото със стратегията за периода 2017 – 2019 година и има за цел да създаде ефективен модел на общинска политика за приобщаващо образование и подкрепа за личностното развитие на деца и ученици, в съответствие с индивидуалните им образователни потребности. Стратегията регламентира обществените отношения, свързани с процесите на приобщаващото образование, както и дейностите на всички институции в системата на предучилищното и училищното образование за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Тя се базира на данните, отразяващи състоянието и готовността на образователните институции на територията на Столична община, за осигуряване на подкрепа за личностно развитие и приобщаващо образование.

Законът за предучилищното и училищно образование и Наредбата за приобщаващото образование поставят следните предизвикателства пред приобщаващото образование:

  1. Активно взаимодействие между държавни, общински органи и структури, включително доставчици на социални услуги за осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 
  2. Придобиване на компетентности от педагогическите специалисти, свързани с философията на приобщаващото образование, както и с новите нормативни промени. Преосмисляне на собствения им педагогически опит за работа с родители, запознаване с добри практики с оглед осигуряване на нови възможности за развитие. Разширяване на кръга от педагогически специалисти в екипна работа като основен подход в приобщаването.
  3. Фокусиране върху всички участници в процеса на образование – деца, родители, педагогически специалисти. Нетърпимост към дискриминиращите нагласи и поведение, и подготовка на децата и учениците за живот в приобщаващо общество.

Постигането на целите на стратегията се основава на активното участие на всички образователни институции на територията на Столична община, центровете за подкрепа на личностното развитие, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, Столична община – дирекция „Образование“, дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“, дирекция „Спорт и младежки дейности“, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Столична община, неправителствени организации и др.


Пълен текст на СТРАТЕГИЯТА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ 2020 – 2022 г. >>>