Заглавие Дата на публикуване
Проект на Правилник за организацията и дейността на ОП Социален патронаж 09.11.2012
Проект за изменение на Наредба за общинската собственост в глава пета – Управление и разпореждане с общински гори и земеделски земи, Раздел II – Управление на горите и земите от Общинския горски фонд 07.11.2012
Проект за изменение на Наредбата за общинската собственост 26.10.2012
Становище относно изменението и допълнението на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО 25.10.2012
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО 04.10.2012
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО 25.09.2012
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на социалните услуги Асистенти за независим живот 25.09.2012
Проект за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО 21.09.2012
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението на територията на СО 28.08.2012
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на териотрията на СО 27.08.2012