Заглавие Дата на публикуване
Проект на Наредба за паркирането на територията на Столична община 21.08.2014
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столична община 20.08.2014
Предложение за промяна в наименованието, организационно преструктуриране и оптимизиране на функциите на ОП „Туристическо обслужване” 23.07.2014
Проект на Стратегия за управление на дълга на Столична община 2014-2018 г. 17.07.2014
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и НИД на Наредбата за общинските лечебни заведени 09.07.2014
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община 09.07.2014
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебните заведения 09.07.2014
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриранe на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община 07.07.2014
Проект за изменение на Правилника за организацията на дейността на общинското предприятие „Екоравновесие” 04.07.2014
Проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО 02.07.2014