Бюджет за 2019 г.
 

Публикувано на 06.02.2019 г.

1. Приложение за приходите
2. Приложение за разходите по функции
3. Приложение за бюджета на общинските предприятия
4. Капиталова програма за 2019 г.
5. Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2018 г.
6. Разшифровка на планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2019 г. по договори за безвъзмездна финансова помощ (БФП)
7. Справка по чл. 39 от Закона за публичните финанси и чл. 11 на Закона за общинския дълг (3ОД)
8. Актуализирана бюджетна прогноза 2019 – 2021 г.
 

Публикувано на 20.11.2019 г.
 

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение на бюджета, сметки за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Столична община към 30.06.2019 г.

Приложение № 1 - Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 30.06.2019 г.  
Приложение № 2 
Приложение № 3
Приложение № 4 - Справка за финансиране на райони за периода 01.01.2019 - 30.06.2019 г.
Приложение № 5 - Рекапитулация на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи
Приложение № 6 - Размер на общинския дълг към 30.06.2019 г.
Приложение № 7 - Отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове от 01.01.2019 до 30.06.2019 г.
Приложение № 7.1 - Отчет за сметките за чужди средства от 01.01.2019 до 30.06.2019 г.

 
 Отчет за 2019 г.
 

Месечен отчет за касовото изпълнение на Бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Столична община 

Публикувано на 14.03.2019
Отчет за 01.01. – 31.01.2019

Публикувано на 05.04.2019
Отчет за 01.01. – 28.02.2019

Публикувано на 27.05.2019
Отчет за 01.01. – 31.03.2019
Публикувано на 27.05.2019
Отчет за 01.01. – 30.04.2019
Публикувано на 08.07.2019
Отчет за 01.01. – 31.05.2019
Публикувано на 26.08.2019
Отчет за 01.01. – 30.06.2019
Публикувано на 26.08.2019
Отчет за 01.01. – 31.07.2019
Публикувано на 18.09.2019
Отчет за 01.01. – 31.08.2019
Публикувано на 20.11.2019
Отчет за 01.01. – 30.09.2019
Публикувано на 20.11.2019
Отчет за 01.01. – 31.10.2019
Публикувано на 17.02.2020
Отчет за 01.01. – 30.11.2019
Публикувано на 17.02.2020
Отчет за 01.01. – 31.12.2019

 

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз и за сметките за чужди средства

Публикувано на 14.03.2019
01.01. – 31.01.2019 – КСФ
01.01. – 31.01.2019 – РА
01.01. – 31.01.2019 – ДЕС
01.01. – 31.01.2019 – ДМП
01.01. – 31.01.2019 – Чужди средства

Публикувано на 05.04.2019
01.01. – 28.02.2019 – КСФ
01.01. – 28.02.2019 – РА
01.01. – 28.02.2019 – ДЕС
01.01. – 28.02.2019 – ДМП
01.01. – 28.02.2019 – Чужди средства

Публикувано на 27.05.2019
01.01. – 31.03.2019 – КСФ
01.01. – 31.03.2019 – РА
01.01. – 31.03.2019 – ДЕС
01.01. – 31.03.2019 – ДМП
01.01. – 31.03.2019 – Чужди средства

Публикувано на 27.05.2019
01.01. – 30.04.2019 – КСФ
01.01. – 30.04.2019 – РА
01.01. – 30.04.2019 – ДЕС
01.01. – 30.04.2019 – ДМП
01.01. – 30.04.2019 – Чужди средства

Публикувано на 08.07.2019
01.01. – 31.05.2019 – КСФ
01.01. – 31.05.2019 – РА
01.01. – 31.05.2019 – ДЕС
01.01. – 31.05.2019 – ДМП
01.01. – 31.05.2019 – Чужди средства
Публикувано на 26.08.2019
01.01. – 30.06.2019 – КСФ
01.01. – 30.06.2019 – РА
01.01. – 30.06.2019 – ДЕС
01.01. – 30.06.2019 – ДМП
01.01. – 30.06.2019 – Чужди средства
Публикувано на 26.08.2019
01.01. – 31.07.2019 – КСФ
01.01. – 31.07.2019 – РА
01.01. – 31.07.2019 – ДЕС
01.01. – 31.07.2019 – ДМП
01.01. – 31.07.2019 – Чужди средства
Публикувано на 18.09.2019
01.01. – 31.08.2019 – КСФ
01.01. – 31.08.2019 – РА
01.01. – 31.08.2019 – ДЕС
01.01. – 31.08.2019 – ДМП
01.01. – 31.08.2019 – Чужди средства
Публикувано на 20.11.2019
01.01. – 30.09.2019 – КСФ
01.01. – 30.09.2019 – РА
01.01. – 30.09.2019 – ДЕС
01.01. – 30.09.2019 – ДМП
01.01. – 30.09.2019 – Чужди средства
Публикувано на 20.11.2019
01.01. – 31.10.2019 – КСФ
01.01. – 31.10.2019 – РА
01.01. – 31.10.2019 – ДЕС
01.01. – 31.10.2019 – ДМП
01.01. – 31.10.2019 – Чужди средства
Публикувано на 17.02.2020
01.01. – 30.11.2019 – КСФ
01.01. – 30.11.2019 – РА
01.01. – 30.11.2019 – ДЕС
01.01. – 30.11.2019 – ДМП
01.01. – 30.11.2019 – Чужди средства
Публикувано на 17.02.2020
01.01. – 31.12.2019 – КСФ
01.01. – 31.12.2019 – РА
01.01. – 31.12.2019 – ДЕС
01.01. – 31.12.2019 – ДМП
01.01. – 31.12.2019 – Чужди средства
Проектобюджет за 2019 г.
 

Публикувано на 02.01.2019 г.

РЪКОВОДСТВОТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

кани столичната общественост на 11.01.2019 г. (петък) от 15.00 часа в сградата на Столична община – ул. “Московска” № 33, ет. V (Зала № 5), където ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2019 г.

Становища и предложения по проекта за бюджет за 2019 година могат да се представят в деловодството на Столична община до 09.01.2019 г. включително.