Район "Изгрев" обявява обществено обсъждане на Проект за ПУП – ИПРЗ за обезпечаване на велосипедна алея от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“

 

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на Проект за ПУП – ИПРЗ за обезпечаване на велосипедна алея от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РИВ20-РД09-130/23.06.2020 г. на кмета на район „Изгрев”,  в изпълнение на чл. 12 от ЗУЗСО и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, на 02.07.2020 г. от 17:30 часа в зала „Универсиада“ ще се проведе представяне на проекта.

Проектът е на разположение на заинтересованите лица за запознаване с него в сградата на районната администрация на адрес: ул. „Атанас Далчев“ № 12 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Изгрев”, както и на електронната страница на направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 12.07.2020 г. в деловодството на районната администрация или по електронна поща info@so-izgrev.bg

За приключване на общественото обсъждане в зала „Универсиада“ ще се проведе заключителна дискусия на 16.07.2020 г. от 17:30 ч.

 

 

Д-Р ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ

КМЕТ НА РАЙОН „ИЗГРЕВ“ – СО

 СТАНОВИЩА:

 

23.06.2020