Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – сесия м. февруари 2017 г.

В изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта, приета с Решение № 7/12.01.2012 г. на СОС и Програма за изпълнение на Стратегията (2016 – 2020 г.), приета с Решение 98/14.01.2016 г. на СОС, Столичната община обявява сесия за програмно финансиране на проекти по програмни приоритети.

Първа стратегическа цел:
Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорта, здравно и гражданско образование, празници и кампании в образователните институции – училище и детска градина в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 година”.

Втора стратегическа цел:
Взаимодействие и партньорство при реализиране на програми, дейности и инициативи с неправителствени организации и спортни клубове в областта на екология, гражданско и здравно образование, двигателна активност, спорт и туризъм в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 година”.

Приключила процедура - сесия м. февруари 2017 г.

І. Одобрени проекти за финансиране сесия м. февруари 2017 г.
1. Административна допустимост
2. Одобрени проекти за финансиране - Програмен приоритет 1
3. Одобрени проекти за финансиране - Програмен приоритет 2
ІІ. Формуляри за финансов и съдържателен отчет:
1. Програмен приоритет 1 / образователни институции, районни администрации и малки населени места/
2. Програмен приоритет 2 / СК и организации, НПО/
ІІІ. Институционална договореност.Мониторинг и отчитане на проектите. Изисквания за информираност и публичност
ІV. Формуляри за мониторинг:
1. Програмен приоритет 1
2. Програмен приоритет 2
Забележка: Попълват се  Общински съветници и експерти от ПК за ДМС, експерти от СО
1. Програмен приоритет 1
2. Програмен приоритет 2
Информация – дати за мониторинг на :
- образователни институции, районни администрации и малки населени места;
- спортни клубове и организации, НПО
 

За допълнителна информация и въпроси относно изисквания при кандидатстване с проектни предложения:

Невена Димитрова – старши експерт Дирекция ПИСТ – 0889 911 297

Мария Георгиева – главен експерт Дирекция ПИСТ

 

30.01.2017