СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ"


На 4 януари 2019 г. стартира Столична програма „Социални иновации“. Програмата цели подобряването на качеството на живот, социалното включване на уязвимите групи като стимулира прилагането на краткосрочни проекти за социални иновации с активното участие на гражданското общество.

Програмата предоставя финансиране от общинския бюджет на проекти за социални иновации на единична стойност до пет хиляди лева, реализиращи се в периода 16.03.2019 г. – 15.11.2019 г. Прогнозният годишен бюджет за 2019 г. е сто хиляди лева.

Един кандидат има право да кандидатства само с един проект.

За проекти за социални иновации се приемат дейности, насочени към създаването, прилагането или реализирането на нови за Столична община идеи или процеси, които адресират потребности на уязвими групи и са значими за социалната политика на общината. За нови идеи се приемат практики и модели, които се прилагат за първи път на територията на Столична община.

Със средствата по Програмата не се подкрепя стопанска дейност.

Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел и народни читалища със седалище на територията на Столична община. Недопустими кандидати са синдикални организации, политически партии, вероизповедания, организации с общинско или държавно участие, търговски дружества и кооперации; ЮЛНЦ, които са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност; които се намират в ликвидация; които имат парични задължения към държавата или към Столична община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията; чиито членове на управителните и контролните органи – физически лица са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани; които са с установени финансови злоупотреби с държавни, общински и европейски финансови средства.

В срок от 4.01.2019 г. до 4.02.2019 г. включително кандидатите могат да подават проектни предложения по образец на хартиен и електронен носител в запечатан плик в деловодството на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ на Столична община на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария-Луиза“ № 88, ет. 5, ст. 508 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. В периода от 5.02.2019 г. до 6.03.2019 г. ще се извърши оценяването и класирането на проектните предложения, след което с одобрените кандидати ще бъде сключен договор.


Информация за процедурата за кандидатстване и необходимите формуляри:

  Процедура за кандидатстване по Столична програма „Социални иновации“ (изтегли)
  Приложение № 1: Формуляр за проект за социални иновации (изтегли)
  Приложение № 2: Формуляр за бюджет (изтегли)
  Приложение № 3: График на дейностите (изтегли)
  Приложение № 4: Декларация за липса на задължения към осигурителни фондове (изтегли)
  Приложение № 5: Декларация за липса/наличие на влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството (изтегли)
  Приложение № 6: Декларация за липса/наличие на установени финансови злоупотреби с държавни, общински и европейски финансови средства (изтегли)
  Приложение № 7: Декларация за достоверност на приложената и попълнена информация (изтегли)
  Приложение № 8: Декларация за информираност и съгласие за участие (изтегли)
  Приложение № 9: Декларация за уредени авторски и сродни права (изтегли)
  Приложение № 10: Проект на договор (изтегли)
  Приложение № 11: Финансова част от отчет по договор (изтегли)


ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка със стартиране на Столична програма „Социални иновации“ за 2019 г. за финансиране на краткосрочни иновативни социални проекти, Столична община набира външни оценители за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите проектни предложения.

Външните оценители ще бъдат назначени по граждански договор за срок от 30 календарни дни, считано от 05.02.2019 г. и следва да отговарят на следните условия:

  1. Да са завършили висше образование;
  2. Да имат опит при оценяване и/или управление на проекти с предимство в социалната сфера.

Външни оценители не могат да бъдат:

  1. Членове на управителни и контролни органи на юридическите лица, които кандидатстват за финансиране по Програмата;
  2. Работници или служители в юридически лица, които кандидатстват за финансиране по Програмата;
  3. Свързани лица с членове на управителни и контролни органи на юридически лица, които кандидатстват за финансиране по Програмата.

Кандидатите за външни оценители, следва за подадат заявление до кмета на Столична община с посочен телефон и електронна поща за контакт и с приложена автобиография в срок до 15.01.2019 г. включително. Документите се приемат в деловодството на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ при Столична община, на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №88, ет.5, ст. 508. При необходимост могат да бъдат поискани допълнителни документи.

За повече информация можете да се обадите на тел.: 02/8035-905 – ст. експерт Ст. Петрова или на тел. 02/8035-906 – гл. юрисконсулт – К. Никова-Динкова.

 С Решение № 292 от 08.06.2017 г. Столичният общински съвет одобрява Споразумение за сътрудничество за постигане на социална закрила и включване чрез социални услуги между Столична община и гражданските организации, в което е включено създаване на програма за финансиране на проекти за социални иновации.

С Решение № 287 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г. Столичният общински съвет приема Правила за Столична програма „Социални иновации” и Годишен План-график за 2018-2019 г. за дейността на програмата.