ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ

 

Решение № 365/25.05.2023 г. – за одобряване финансиране на проектни предложения по Програма за ремонт и изграждане на общинска спортна инфраструктура за 2023 година

Приложение № 1 – одобрени проекти

ПРОГРАМА ЗА РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА


Програмата за ремонт и изграждане на общинска спортна инфраструктура е приета с  Решение № 903 по Протокол № 66 от 24.11.2022 г. на Столичен общински съвет.

Програмата е разработена в изпълнение на Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община „София спортува“ (2022 – 2030), приета с  Решение № 309 по Протокол № 55 от 12.05.2022 г. на СОС и Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община.

Годишен план за изпълнение на Програмата за ремонт и изграждане на общинска спортна инфраструктурата – 2023 година е одобрен с Решение № 176/09.03.2023 г. на СОС;

Обява за кандидатстване.

Период за подаване на проектните предложения - от 20 март до 20 април 2023 г.


ПОДПРОГРАМА „Образователна спортна инфраструктура“ (ПП 1)


Подпрограмата има за цел модернизация и обновяване на спортна инфраструктура в детските градини и училищата съобразно съвременните тенденции за провеждане на качествен образователен процес, безопасна и достъпна учебна среда.

Подпрограма „Образователна спортна инфраструктура“ кореспондира с първа стратегическа цел на Стратегията „София спортува“.

► ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление за кандидатстване ПП1;
2. Формуляр за кандидатстване ПП1;
3. Декларация ПП1;
4. Таблица за административна допустимост и съдържателна оценка ПП1.
 


ПОДПРОГРАМА „Спортна и спортно-туристическа инфраструктура със свободен достъп“ (ПП 2)


Подпрограмата има за цел увеличаване на възможностите за спорт и спортно-туристически занимания чрез поддържане, модернизиране и разширяване на мрежата от общински спортни съоръжения със свободен достъп.

Подпрограма „Спортна и спортно-туристическа инфраструктура със свободен достъп“ кореспондира с четвърта стратегическа цел на Стратегията „София спортува“.

► ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление за кандидатстване ПП2;
2. Формуляр за кандидатстване ПП2;
3. Декларация ПП2;
4. Таблица за административна допустимост и съдържателна оценка ПП2.
 

 

 


> > > АРХИВ НА ПРОГРАМАТА