Район "Изгрев" обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за изменение на УПИ V-613, УПИ VI-612 и УПИ I – „за жилищно строителство“, за създаване на нови УПИ V-613,1640 – „за ЖС“ и УПИ VI-612, 613, 1649 – „за ЖС“ в кв. 89 и изменение на плана за застрояване на нови УПИ V-613, 1640 – „за ЖС“ и УПИ VI-612, 613, 1649 – „за ЖС“...

20.11.2018

Район "Надежда" обявява процедура по обществено обсъждане на проект за задание за изработване на подробен устройствен план за регулация и план за застрояване ИПР и ПЗ, разрешено със Заповед № РА50-481/28.07.2017 за територия на м. „Северен парк“ в частта, попадаща в административните граници на СО – район „Надежда"

16.11.2018

Район "Люлин" обявява процедура по обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на м. „ж.к. "Люлин-център“ и м. „ж.к. "Люлин-Главен център“

01.11.2018

Район „Овча купел“ обявява процедура по обществено обсъждане на проект на виза за проектиране на: "Жилищна сграда с подземен гараж в кв. 13, по плана на м. ж.к. "Овча купел 2“

05.10.2018

Район "Връбница" обявява обществено обсъждане на проект за ПРЗ на местност "с. Волуяк – Гробищен парк", район "Връбница"

20.09.2018

Столичната община обявява публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2017 година

18.09.2018

Район "Оборище" обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за разширяване на културно пространство „Пристройка“ – преустройство и реконструкция на сградата на театър „Сфумато“

27.08.2018

Район "Люлин" обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПРЗ за УПИ V-302,303 „за КОО“, кв. 20, м. „Ж.к. "Люлин 8 м.р.“, район „Люлин“ – СО, устройствена зона „Ж.к.“, по плана на гр. София

08.08.2018

Район "Витоша" обявява провеждане на обществено обсъждане на "Проект за ПУП – изменение на план за застрояване за УПИ VI-730, кв. 259, м. Павлово – Бъкстон"

25.07.2018

Район "Нови Искър" обявява обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – (ПРЗ) план регулация и застрояване за: "УПИ I за техническа инфраструктура, КПС, трафопост и озеленяване", кв. 18 А (нов), м. „Кв. "Курило", гр. Нови Искър, район „Нови Искър“

13.07.2018

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...