Район „Средец“ обявява процедура за: "Обществено обсъждане на предварителна виза за проучване и проектиране на паметник на Цар Борис III"

 

ОБЯВЛЕНИЕ

  чл. 127 от ЗУТ и Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания, приета от СОС


В район „Средец“ е постъпило писмо с вх.№ РСЦ19-ВК08-1450/02.07.2019 г. от НАГ – СО относно: Обществено обсъждане на  предварителна виза за проучване и проектиране на паметник на Цар Борис III.

Издадена е Заповед № РСЦ19-РД09-147/07.08.2019 г. от кмета на район „Средец” за провеждане процедура за обществено  обсъждане  и представяне на предварителната виза за проучване и проектиране на паметник на Цар Борис III (на място на вече изградения) в ПИ с идентификатор 68134.109.11 – Парк "Борисова градина"), район „Средец“, съгласно влязла в сила кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-33/15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.

Представянето ще се проведе  в заседателната зала на район „Средец“, етаж 2, ул. „Леге“ № 6 на 19.08.2019 г. (понеделник) от 17.30 ч.  

Писмени становища, мнения и предложения относно: Предварителна виза за проучване и проектиране на паметника Цар Борис III се адресират до Кмета на район „Средец – СО“ и се депозират в срок до 03.09.2019 г. (вторник) в деловодството на район „Средец" – СО, ул. „Леге“ № 6, гр. София, задължително към входящ № РСЦ19-ВК08-1450 или на електронната поща info@sredec-sofia.org със задължително посочване на имената и контакти на подателя. Становища, подадени след определения срок, не се разглеждат.

Предварителната виза  за проучване и проектиране  на паметника на Цар Борис III e на разположение в стаи 403, 415 и 503, отдел „Устройство на територия, кадастър и регулация“ при районната администрация и може да бъде разгледана в приемно време всеки понеделник от 14:00 до 17:00 и всяка сряда от 10:00 до 12:00 ч.

Заключителната дискусия да се проведе в заседателната зала на район „Средец“ – СО, етаж 2, ул. „Леге“ № 6 на 11.09.2019 г. (сряда) от 17,30 ч.

Обявлението заедно със Заповедта РСЦ19-РД09-147/07.08.2019г. на кмета на район „Средец“ са поставени на информационното табло – ул. ”Леге” № 6 (партер) в сградата на районната администрация и са публикувани на интернет страница  www.sredec-sofia.org за сведение.

Заповед № РСЦ19-РД09-147/07.08.2019 г. на кмета на район „Средец“

Предварителна виза за проучване и проектиране

 

арх. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ

Главен архитект на район „Средец”

07.08.2019