Район „Надежда" обявява обществено обсъждане на Подробен устройствен план (ПУП), План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ IV-719,718, „за ЖС“, кв. 43, м. „Надежда 4“, СО – район „Надежда“

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 22, ал. 4 от ЗУТ и чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устойството на територията на Столична община (Приета с Решение № 661 на СОС по Протокол № 41 от 12.10.2017 г.), Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РНД19-РД56-167/17.06.2019 г. на кмета на СО – район „Надежда“, за провеждане на процедура по обществено обсъждане на Подробен устройствен план (ПУП), План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ IV-719,718, „за ЖС“, кв. 43, м. „Надежда 4“, СО – район „Надежда“.

Проектът ще се представи публично на 26.06.2019 г. от 17:00 ч. в Заседателната зала на сградата на районната администрация на ул. „Кирил Дрангов“ № 55, стая 308.

Писмени становища по проекта могат да се подават до 08.07.2019 г. в деловодството на СО – район „Надежда“, на ул. „Кирил Дрангов“ № 55. Становища, постъпили след посочения срок, няма да бъдат разглеждани.

Проектът ще бъде изложен в стая 206, етаж 2 в сградата на районната администрация. Допълнителна информация по проекта по времето за изготвяне на становищата ще представя арх. Димо Александров – началник-отдел УТКРКС на СО – район „Надежда“.

Заключителната обществена дискусия ще се проведе на 10.07.2019 г. от 17:00 ч. в Заседателната зала на сградата на районната администрация на ул. „Кирил Дрангов“ № 55, стая 308.
 

Заповед № РНД19-РД56-167/17.06.2019 г.

Заповед № РНД19-РД56-168/17.06.2019 г.


Протокол от проведено обществено обсъждане на Подробен устройствен план (ПУП), План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ IV-719,718, „за ЖС“, кв. 43, м. „Надежда 4“, СО – район „Надежда“

Списък на присъстващите - 10.07.2019 г. 

Списък на присъстващите - 26.06.2019 г.

18.06.2019