Район ”Илинден” обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за подробна схема № 19 за поставяне на преместваем обект в УПИ 111 – за озеленяване (ПИ с идентификатор 68134.1203.918), кв. 35, м. „Разсадника – Бежанци“, CO – район „Илинден“ по плана на гр. София.

22.11.2019

Район ”Витоша” обявява провеждане на обществено обсъждане на: "Проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Подмяна на водопроводи от съществуваща събирателна шахта „Турска вада“ до съществуваща облекчителна шахта над х. “Еделвайс“ до х. “Трендафила“, включващо водопроводи до х. “Филхармония“ и „Почивен дом на...

06.11.2019

Район ”Витоша” обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I-за озеленяване и ОО, от кв. 74а, за УПИ V-за озеленяване и ОО от кв. 74 и ПИ с идентификатор 11394.1795.3966 от КККР, образуване на нови УПИ V-за озеленяване и ОО, XLV-3966 за ж.с. - нов кв. 74 и УПИ I-за озеленяване и ОО - нов кв. 74а, нова улица от О.Т. 901а до...

21.10.2019

Район ”Витоша” обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Водоснабдяване на с. Владая – ПС „Владая“, Траскател Ф200 ПЕВП от ПС „Владая“ до резервоар „Владая“, Главен клон I в участъка от резервоар „Владая“ до кръстовището на ул. “Витошки гранит“ и ул. “Жълта вода“...

21.10.2019

Район "Банкя" обявява провеждане на обществено обсъждане за изработен проект за ПУП – изменение на план за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т. 185 до о.т. 191, прилежаща на кв. 19, кв. 21 и кв. 83а, м. „ЦГЧ Банкя – кв. "Изгрев“

15.10.2019

Район „Витоша“ обявява провеждане на обществено обсъждане на: "Визуализация и мотивирано предложение за разрешаване изработване на проект за ПУП – ИПЗ за изграждане на надземна топла връзка, осигуряваща пешеходен достъп между съществуващи сгради на МБАЛ ”Света София” в УПИ 11-2287, кв. 34 и УПИ V-469, кв. 32, м. Манастирски ливади-запад"

25.09.2019

Район „Люлин“ обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – изграждане на газопровод от ПИ 32216.2291.473, землище с. Иваняне, район „Банкя“, до ПИ 68134.4363.85, м. “Ж.к. "Люлин" – разширение – запад“, район „Люлин“

29.08.2019

Район „Кремиковци“ обявява провеждане на обществено обсъждане на: "Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, на територията на гр. София – подземна кабелна линия – средно напрежение, м. Могилите, кв. "Враждебна"

21.08.2019

Район „Средец“ обявява процедура за: "Обществено обсъждане на предварителна виза за проучване и проектиране на паметник на Цар Борис III"

07.08.2019

Район „Оборище“ обявява провеждане на обществено обсъждане за проект за ПУП – Изменение за план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс в обхват на кв. 161 – образуване на нови УПИ I – „за ЖС“ и УПИ II – „за общ. обсл. дейности“ от кв. 161 (нов) и нов УПИ I - „за ЖС и трафопост“

23.07.2019

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...