Район "Банкя" обявява провеждане на обществено обсъждане за изработен проект за ПУП – изменение на план за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т. 185 до о.т. 191, прилежаща на кв. 19, кв. 21 и кв. 83а, м. „ЦГЧ Банкя – кв. "Изгрев“

С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А
РАЙОН „БАНКЯ”

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Район "Банкя" –  СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РД09-290/15.10.2019 г. на кмета на район "Банкя" – СО за провеждане на обществено обсъждане за изработен проект за ПУП – изменение  на  план  за улична  регулация (ИПУР) на улица от о.т. 185 до о.т. 191, прилежаща  на  кв. 19, кв. 21 и кв. 83а, м. „ЦГЧ Банкя – кв. "Изгрев“, район „Банкя“  – СО.  

Представянето на проекта ще се състои на 22.10.2019 г. (вторник) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1 или по електронната поща bankya@bankya.bg. Становища, постъпили след определения срок – 31.10.2019 г., не се разглеждат.

С проекта за изменение на план за  улична регулация (ИПУР), предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО – район "Банкя", като допълнителна информация по нея, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на СО – район "Банкя", и Юлия Акълиева  – гл. специалист, отдел УТКРКС в СО – район "Банкя".

Заключителната дискусия ще се проведе на 05.11.2019 г. (вторник) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски “ № 1.

15.10.2019