СЪОБЩЕНИЕ – ПОКАНА
 

ОТНОСНО: Проект (предварителен вариант) на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Столична община уведомява гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ и „Обществено обсъждане“ с предмет:

Проект (предварителен вариант) на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021  – 2026 г.“

Обществените консултации се провеждат на основание чл. 36 от Наредба № 7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1999 г., в сила от 01.01.2000 г.), и във връзка с чл. 17 и чл. 18 от „Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените норми“, утвърдена със Заповед № РД-996/20.12.2001 г. на министъра на околната среда и водите.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

на хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: г-жа Десислава Билева, заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Проект (предварителен вариант) на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“

по електронен път:

 • на e-mail: e.stoyneva@sofia.bg и r.galabova@sofia.bg
 • Относно: Проект (предварителен вариант) на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации и Обществено обсъждане

3. Период на обществената консултацията:

 • Писмени консултации – 30 (тридесет) календарни дни – от 20.11.2020 г. до 20.12.2020 г.;
 • Обществено обсъждане – на 11.12.2020 г.  от 17:30 ч. – до 19:30 ч. при следния дневен ред:

 

ДНЕВЕН РЕД

ТЕМА:

Продължителност

1.

Представяне на Проект (предварителен вариант) на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“

от 17:30 ч. до 18:00 ч.

2.

Представяне на мерките включени в Плана за действие към Програма КАВ21-26

от 18:00 ч. до 18:30 ч.

3.

Дискусия/обсъждане

от 18:30 ч. до 19:30 ч.

 

Място за провеждане на общественото обсъждане: Публичното обсъждане ще се проведе онлайн на 11.12.2020 г. от 17:30 ч. и може да бъде проследено във фейсбук страницата на Столичния общински съвет.

По време на обсъждането коментари и въпроси ще могат да се правят чрез фейсбук чата в социалната мрежа.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Проект на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“

4.2. Приложение №1 Списък на основни нормативни и методически актове, програми, публикации, документи, проучвания, методики и др., използвани за изготвяне на анализите и Програмата за КАВ;

4.3. Приложение № 2 Нормативна уредба в областта на КАВ и компетенции на местните власти;

4.4. Приложение № 3 Средни концентрации на замърсителите и брой превишения за периода 2014 – 2019 г. по данни от АИС на територията на СО;

4.5. Приложение № 4 Данни от мониторинга на емисиите в АВ на промишлените предприятия на територията на СО за 2018 г, предоставени от РИОСВ – София;

4.6. Приложение № 5 Инвентаризация на емисиите в АВ на промишлените предприятия на територията на СО за 2018 г.;

4.7. Приложение № 6 Площни източници на емисии от битово отопление на територията на Столична община;

4.8. Приложение № 7 Инвентаризация на емисиите от битово горене в АВ на територията на СО за 2018 г.;

4.9. Приложение №8 Отчет на научноизследователски проект „Изследване на приноса на различни източници за замърсяване с фини прахови частици на гр. София“ (Резюме);       

4.10. Приложение № 9 Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF (трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община);

4.11. Приложение № 10 Резултати от дисперсионното моделиране на прогнозното въздействие  на емисиите за периода на действие на Програмата (2021 – 2026 г.);

4.12. Приложение №11 Изпълнение на Програмата от мерки към Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 – 2020 г. и допълнението на програмата;

4.13. Приложение № 12 Изпълнение на ключови инвестиционни мерки за намаляване на замърсяването от транспорта и битовото отопление;

4.14. Приложение № 13 Площ на измити улици и други обществени пространства за периода 2015 – 2019 г.;

4.15. Приложение № 14 Формулиране на мярка „Зони с ниски емисии по отношение на ФПЧ10, ФПЧ2.5 и NO2  от транспорта“ в Столична община анализ и моделиране на мярка зони с ниски емисии по отношение на ФПЧ10, ФПЧ2,5 и NОх от транспорта, като се включат и емисиите на ФПЧ от битово отопление;

4.16. Приложение № 15 План за действие към Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община 2021 – 2026 г.

5. Координати за връзка:

 • Емилия Стойнева – началник-отдел „Въздух“, дирекция „Климат, енергия и въздух“ на СО, e-mail: e.stoyneva@sofia.bg
 • Румяна Гълъбова – гл. експерт в отдел „Въздух“ към дирекция „Климат, енергия и въздух“ на СО, e-mail: r.galabova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/public-discussions

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


Публикувано на 18.12.2020 г.

Протокол от проведено обществено обсъждане на 11.12.2020 г. във връзка с представяне и обсъждане на Проект (предварителен вариант) на „Комплексна програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух  на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“

Присъствен списък от проведено обществено обсъждане на 11.12.2020 г. във връзка с представяне и обсъждане на Проект (предварителен вариант) на „Комплексна програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух  на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“

Приложение № 1: Отправени коментари и въпроси по време на дискусията

Приложение № 2: Отправени коментари на официалната Facebook страница на Столичен общински съвет по време на излъчването на живо на общественото представяне и обсъждане


Публикувано на 22.01.2021 г.

ПОЛУЧЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА:

 1. Общо становище от: инж. Ивайло Хлебаров, ЕС За Земята; гл. ас. д-р инж. Нина Илиева, ХТМУ; гл. ас. д-р инж. Евгени Соколовски, ХТМУ; доц. д-р Емилия Георгиева, НИМХ – Членове на Програмния съвет за оценка и управление на КАВ към Столична община или Работна група;
 1. доц. д-р Емилия Георгиева, НИМХ – уточнение във връзка с изпратено Общо становище;
 2. Становище на работна група от НИМХ: проф. Д. Атанасов; доц. Е. Георгиева; доц. Е. Христова; А. Петров;
 3. Пламен Панчев;
 4. Юлиян Попов;
 5. Анелия Танева;
 6. Разпространено становище от група граждани, отделни 5014 ел. съобщения с идентично съдържание;
 7. Николай Лавчиев – Становище на Горичка.бг и AirBG.Info;
 8. Радосвета Кръстанова, Лаборатория за анализ и политики за въздуха, НБУ;
 9. Становище на Софияплан;
 10. Борис Бонев, Становище на Спаси София;
 11. Ивайло Попов, Становище на Екологично сдружение „За Земята“, подкрепено от сдруженията Велоеволюция, Въздух за здраве, Горичка, „Грийнпийс“ – България, За Земята – достъп до правосъдие, Спаси София и WWF България
 1. Иван Чакъров, кмет на район „Красна поляна“;
 2. Мертол Шахин;
 3. Анастасия Драева;
 4. Ивайло Стоилов;
 5. Димитър Дизов;
 6. Ангел Баръмов;
 7. Явор Петков;
 8. Юлианна Никифорова;
 9. Александър Георгиев;
 10. Неда Сотирова – позиция на 37 граждани от район „Красна поляна“;
 11. Филип Алексиев;
 12. Становище на Българска Национална Асоциация „Активни потребители“ (БНААП);
 13. Стойо Стоев;
 14. Йордан Минов;
 15. Емилия Василева;
 16. Александър Йорданов;
 17. Писмен коментар от Тома Белев;
 18. арх. Ивелина Грозева;
 19. Радостина Петрова, становище на сдружение „Велоеволюция“;
 20. Драгомир Гелев;
 21. Камен Русков;
 22. Елица Василева;
 23. арх. Ива Янева;
 24. Доц. д-р Диана Ковачева, Омбудсман на Република България;
 25. Столичен инспекторат.

Обобщена справка на постъпилите предложения в процеса на писмените консултации с предмет: Проект (предварителен вариант) на „Комплексна програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“