Управляващ орган: Министерство на околната среда и водите
Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда”
Бенефициент: Столична община
Наименование: Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“ 
Номер от ИСУН: BG16M1OP002-5.002-0020-C01

Обща стойност на проекта:

Кохезионен фонд:

Национално съфинансиране:

Собствено съфинансиране:

412 583,87 лв.

336 899,37 лв.

59 452,82 лв.

16 231,68 лв.

Място на изпълнение на проекта: Територия на Столична община
Дата на стартиране: 04.07.2019 г.
Дата на приключване: 04.06.2021 г.
Продължителност: 23 месеца

 

www.eufunds.bg

Проект № BG16M1OP002-5.002-0020-C01 „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България

НОВИНИ

 

Покана за информационно събитие по проект "Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“

27.05.2021

Проект (предварителен вариант) на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026 г.“

20.11.2020

Столична община стартира проект „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“

04.04.2019

Проведе се информационно събитие по проект: „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“

24.01.2020