Инвестиционно предложение на "Метрополитен" ЕАД за: „Изграждане на отклонение от Първа метролиния – МС „Люлин“ в западна посока до „Околовръстен път“, подземно трасе по продължение на ул. „Царица Йоана“ с дължина 1,61 km с две МС“

08.05.2020

Инвестиционно предложение на „Парк Лейн Сребърна” АД за: „Изграждане на един тръбен кладенец с дълбочина 80 м за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, противопожарно снабдяване и други цели (измиване на площадките)“ в район „Лозенец“

30.04.2020

Инвестиционно предложение на „Валдер 2020“ за: „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 60 м“, район „Овча купел“

29.04.2020

Съобщение на Столична община относно обществен достъп до информация за инвестиционното предложение: „Изграждане на площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса“, с. Яна, район „Кремиковци“

23.04.2020

Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район” за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Искър, в имот с идентификатор № 00357.5333.55 в землището на град Нови Искър

21.04.2020

Инвестиционно предложение за: „Лаборатория за експериментално развитие „Интегрирани енергийни системи“ в УПИ VIII-1539 и УПИ VII-1539, кв. 91а, с. Владая, район „Витоша“, Столична община, с възложител Научен институт за чисти технологии

14.04.2020

Инвестиционно предложение за изграждане на: „Сграда за разполагане на „Петаскейл компютър” „НРС Bulgaria“ с възложител „София Тех Парк” АД

10.04.2020

Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение за „Лаборатория за експериментално развитие „Интегрирани енергийни системи“ в УПИ VIII-1539 и УПИ VII-1539, кв. 91а, с. Владая, район „Витоша“

10.04.2020

Стартират обработки за кърлежи на тревните площи на територията на Столичната община

07.04.2020

Дирекция "Зелена система" – СО – съобщение във връзка с прочистване на паднала и пречупена дървесна растителност в м. „Лонгоза“, на територията на Южен парк III част

07.04.2020