Инвестиционно предложение за изграждане на: „Сграда за разполагане на „Петаскейл компютър” „НРС Bulgaria“ с възложител „София Тех Парк” АД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение за изграждане на: „Сграда за разполагане на „Петаскейл компютър„НРС Bulgaria“ в поземлен имот с идентификатор 68134.4081.9604, УПИ I-9506, 9528, 2529, 9492, 9456, 9520, 9521, 5021, 5022, 5023, 9494, кв. 10, м. „НПЗ Изток“, м. „Къро,  район „Младост“, Столична община, с възложител „СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

10.04.2020