Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район” за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Искър, в имот с идентификатор № 00357.5333.55 в землището на град Нови Искър

 

Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район” съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите


На основание чл. 62а, ал.1. във връзка с чл. 46, ал.1, т. 1, буква „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (3В), и постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) Заявление вх. № РР-04-74/03.07.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Искър, в имот с идентификатор № 00357.5333.55 в землището на град Нови Искър, ЕКАТТЕ 00357, община Столична, област София-столица, с цел реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – укрепване и възстановяване на дясната берма и укрепване на лявата берма на корекция на река Искър в участъка от км 2+090 (мост на "Софийски околовръстен път") до км 2+280 (жп мост на линията Курило – Кремиковци), придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т. 1, ал. 11 и ал. 12 от ЗВ данни и документи.

21.04.2020