Съобщение на Столична община относно обществен достъп до информация за инвестиционното предложение: „Изграждане на площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса“, с. Яна, район „Кремиковци“

 

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

Столична община съобщава на заинтересованите лица, че осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение за: „Изграждане на площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса“ в поземлен имот с идентификатори 87401.7501.39, 87401.7501.40, 87401.7501.41,  с. Яна, район „Кремиковци“, Столична община.

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС  е достъпна за 14 дни от датата на обявяване. Становища, възражения и/или мнения се приемат в деловодството на Столична община на ул. „Московска“ № 33 или по електронен път: чрез ИС „Контактен център“, Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) и портала на Столична община.

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

23.04.2020