Басейнова дирекция „Дунавски район“ към МОСВ съобщава за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11591115/09.02.2018 г.

25.01.2021

Инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане на локално пречиствателно съоръжение (ЛПСОВ) за 8 екв. жители“ в поземлен имот с идентификатор 68134.4338.1794, м. „Овча купел“, гр. София, Столична община, с възложител И. Иванов

22.01.2021

Столична община съобщава за инвестиционно предложение на „АЛТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД за: „Обособяване на площадка за нискотемпературно, беземисионно и безотпадъчно производство на течен ферихлорид, използван като коагулант в пречиствателни станции”, кв. "Бенковски", район „Сердика”

22.01.2021

Столична община съобщава за инвестиционно предложение на „БГ РЕИ“ ООД за: „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина 70 м” в поземлен имот с идентификатор № 68134.905.3322, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, гр. София, район „Лозенец”

22.01.2021

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 80 м”, в поземлен имот с идентификатор 68134.1203.494, район „Илинден”, ул. „Нейчо Цанов” 172, гр. София, Столична община, с възложител „ЕМАНУИЛ СЪРВИС” ЕООД

21.01.2021

Столична община съобщава за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец за ползване на подземна вода за поливане на зелени площи (водоснабдяване за други цели)“ в поземлен имот с идентификатор 02659.2193.3596, гр. Банкя, с възложител „ПРОКРЕДИТ ЕДЮКЕЙШЪН“ ЕАД

18.01.2021

Столична община съобщава на заинтересованите лица за инвестиционното предложение за: „Разширение обхвата на дейността на съществуваща площадка за събиране и третиране на отпадъци чрез добавяне на нови кодове, дейности и промяна на количествата отпадъци“, район „Кремиковци“

15.01.2021

Столична община обявява инвестиционно предложение на „ПЕНЕВ И ПАРТНЬОР“ ООД за: „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 32216.2325.33, м. „Завоите“, с. Иваняне, район „Банкя“

14.01.2021

Столична община съобщава за инвестиционно предложение за изграждане на: „Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води“ в ПИ с идентификатор 12084.2759.125, м. „Толева махала“, с. Волуяк, район „Връбница“, Столична община, с възложител „ТАВИЛОГ“ ЕООД

13.01.2021

Столична община съобщава за инвестиционно предложение на „ЕКС ПРОДУКТ” ЕООД за: „Инсталация за рециклиране на стъкло (трошки) и стъклена вата чрез смилане”, в обособена част от 4400 кв. м от производствено хале, гр. Нови Искър

12.01.2021