Столична община съобщава за инвестиционно предложение на „БГ РЕИ“ ООД за: „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина 70 м” в поземлен имот с идентификатор № 68134.905.3322, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, гр. София, район „Лозенец”

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина 70 м” в поземлен имот с идентификатор № 68134.905.3322, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, гр. София, район „Лозенец”, Столична община, с възложител „БГ РЕИ“ ООД.

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, раздел „Околна среда“, рубрика „Съобщения“ (https://www.sofia.bg/green-sofia-messages) за 14 дн от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

22.01.2021