Столична община съобщава за инвестиционно предложение на „ЕКС ПРОДУКТ” ЕООД за: „Инсталация за рециклиране на стъкло (трошки) и стъклена вата чрез смилане”, в обособена част от 4400 кв. м от производствено хале, гр. Нови Искър

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение за: Инсталация за рециклиране на стъкло (трошки) и стъклена вата чрез смилане”, в обособена част от 4400 м2  от производствено хале с идентификатор 00357.5350.1182.18, на територията на УПИ I, поземлен имот с идентификатор 00357.5350.1182, гр. Нови Искър, район „Нови Искър”, Столична община, с възложител  „ЕКС ПРОДУКТ” ЕООД.
 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

12.01.2021