Басейнова дирекция „Дунавски район“ към МОСВ съобщава за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11591115/09.02.2018 г.
25.01.2021